ساخت سوله – نصب سوله – اجرای سوله (Construction, Installation And Execution Of Sheds)

ساخت و نصب سوله

مراحل نصب سوله مرتبط با نوع اجرای سوله است. این که سازه سوله شما به شکل پیچ و مهره ای یا جوشی ساخته شود بر روی نحوه نصب سوله تاثیر گذار خواهد بود. نصب سوله پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه ، توسط تکنسین های مربوطه شروع می شود. در زیر در خصوص مراحل نصب سوله به صورت پیچ و مهره ای صحبت خواهیم کرد.

عملیات نصب سوله معمولا در چند روز قابل اجرا است، معمولا اتصال اغلب قسمت های یک سوله به وسیله پیچ و مهره و در مواردی نیز از طریق جوش انجام می گیرد زیرا اکثر سازه سوله و اتصالات در کارخانه ساخت سوله انجام می شود. این امر معمولا به دلیل صرفه جویی در زمان اجرا، بر روی هزینه ساخت و نصب نیز تاثیر بسزایی دارد.

همانطورکه گفته شد نصب هر سوله بر اساس نوعی که سازه ها دارند و همچنین کاربری هر یک از سوله ها صورت می گیرد مانند سوله های ورزشی ، صنعتی ، کشاورزی ، نمایشگاهی و …

برای نصب یک سوله مراحل زیر باید گذرانده شود :

1. طراحی سوله

2. ساخت سوله

عوامل تاثیر گذار در طراحی صحیح سوله

محل قرار گیری ستون ها، نوع فونداسیون برای طراحی سوله و همینطور محل اجرای سازه از نکات مورد توجه دیگر در ساخت و طراحی سوله است.

نقشه های جزئی سوله و اجزای سوله برای هر قرارداد باید به طور کامل طراحی و کشیده شود و کنترل فنی سوله توسط طراحان انجام شود.