نصب پوشش سقف در شهرك صنعتى شمس آباد

نصب پوشش سقف به متراژ ٥ هزار متر و آبرو و ديواره بالمبه ١٠٠٠ متر

محل نصب:

شهرك صنعتى شمس آباد شركت نوآوران شيشه ى سپنتا

توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده