پوشش سقف انبار بانك حكمت ايرانيان

پوشش سقف انبار بانك حكمت ايرانيان ٨٠٠ متر

محل نصب:

پاسداران انتهاى گلستان دهم

توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده